Scientific Projects in Dept. of Meteorology and Geophysics

Current Projects


Past Projects

 • BeRTISS - BalkanMed real time severe weather service

 • Second Scientific Seminar "Physics and chemistry of the Earth System". Organized by Dept. Meteorology and Geophysics - funded by SU 80-10-237/15.05.2020.
 • Тридименсионален модел на земната кора и горната мантия в района на Виртуалната Сеизмологична Мрежа на Софийски Университет (ВСМСУ) - ФНИ - СУ 80-10-44/2020.
 • Функция на припокриване на биаксиални облакомери - ФНИ - СУ 80-10-107/2019.

 • Нелинейна инверсия на дисперсионни данни от Виртуалната Сеизмологична Мрежа на Софийски Университет - ФНИ - СУ 80-10-108/2019.

 • Обучителен семинар "Физика и химия на Земята, атмосферата и океана" Организатор: Катедра "Метеорология и Геофизика", финансиран по проект BG05M2ОР001-2.009-0013 Докторантски център на Софийски Университет „Св. Климент Охридски” (ДОКЦЕНТ).

 • Изследване на цеогодишните снежни преспи в България - ФНИ - СУ 80-10-217/2018.

 • Томография по данни от Виртуалната Сеизмологична Мрежа на Софийски Университет - ФНИ - СУ 80-10-214/2018.

 • Снежници и микроледници в България - ФНИ - СУ 80-10-126/2017.

 • Крос-корелация на сеизмичен шум по данни от Виртуалната Сеизмологична Мрежа на Софийски Университет - ФНИ - СУ 80-10-200/2017.

 • Характеристики на слоя на смесване над градска зона - договор ДН 04/1 от 2016 г., ФНИ - МОН.

 • Изследване на регионалната сеизмичност на Балканския полуостров регистрирана на Виртуалната Сеизмологична Мрежа на Софийски Университет - ФНИ - СУ 199/2016.

 • Виртуална Сеизмологична Мрежа на Софийски Университет - ФНИ - СУ 155/2015.

 • COST - ES1401 "Time Dependent Seismology (TIDES)" - 2014 - 2018.

 • Създаване на информационна база за изследване на сеизмичността и структурата на о. Ливингстън и околностите чрез провеждане на комплексни проучвания в района на Българската антарктическа база - МОН - ФНИ - N ДФНИ И02/11 2014

 • COST Action - ES1303 "Toward operational ground based profiling with ceilometers, doppler lidars and microwave radiometers for improving weather forecasts (TOPROF)" - 2013-2017 год.