Защитили студенти


От 1983 до 1999 година в Катедра "Метеорология и геофизика" са завършили 213 студенти в двете магистърски програми "Метеорология" и "Геофизика". Тук ще намерите пълен списък на завършилите, заедно с темите на дипломните им работи.

В периода 1999-2018 г. в Катедрата са защитили още над 160 студенти.

Списък на завършилите бакалавър по АМГ студенти и темите на дипломните им работи до 2018 година. - pdf

Списък на завършилите магистратура студенти и темите на дипломните им работи до 2018 година. - pdf


Предложения за дипломни работи

Актуален списък на предложените теми за дипломна работа в ОКС "Бакалавър по Астрофизика, Метеорология и Геофизика" за учебната 2018 - 2019 година. - pdf

Реализация

На базата на реализиралите се студенти направихме списък на възможните кариерни пътеки за развитие - pdf

От 2012 г. започнахме да следим кариерата на нашите завършили студенти. Виж списъка.

С помощта на Кариерния център на Физически факултет бе създадена следната диаграма, показваща кариерните пътеки за завършилите бакалавърска специалност "Астрофизика, метеорология и геофизика"


Помагала

Учебни помагала, презентации и записки от лекциите може да намерите от преподавателите, предлагащи съответните курсове. За повече информация може да се запитате директно до тях.