Защитили студенти


В периода 1999-2016 г. в Катедра "Метеорология и геофизика" са защитили 145 студенти в магистърските програми по "Метеорология" и "Геофизика".

Списък на завършилите магистратура студенти и темите на дипломните им работи. - pdf


Предложения за дипломни работи

Списък на предложените теми за дипломна работа в ОКС "Бакалавър по Астрофизика, Метеорология и Геофизика" - pdf

Реализация

На базата на реализиралите се студенти направихме списък на възможните кариерни пътеки за развитие - pdf

От 2012 г. започнахме да следим кариерата на нашите завършили студенти. Виж списъка.

С помощта на Кариерния център на Физически факултет бе създадена следната диаграма, показваща кариерните пътеки за завършилите бакалавърска специалност "Астрофизика, метеорология и геофизика"


ПОМАГАЛА