Учебни планове

Програма Вид обучение Брой семестри Файл
ОКС "Магистър" по Геофизика редовно 2 семестъра pdf
ОКС "Магистър" по Геофизика задочно 2 семестъра pdf
ОКС "Магистър" по Геофизика редовно 4 семестъра pdf
ОКС "Магистър" по Геофизика задочно 4 семестъра pdf

Анотация на ОКС "Магистър" по Геофизика

Магистърска програма по Геофизика има специализиращ характер. Тя дава задълбочени знания и практически умения, които обхващат основните направления на съвременната геофизика. Програмата дава възможност на завършилите магистри да работят като научни работници в научно-изследователски институти и фирми, изпълняващи научни задачи - например в областта на сеизмологията, екологията, отбраната и др. Значителна част от подготовката е насочена към проблемите, свързани с търсенето, проучването и добива на полезни изкопаеми, както и в инжинерни и други работи, изпълнявани от различни фирми и институти. Всички завършили имат необходимата основа да се насочат и към преподавателска дейност във вузове. Специалисти геофизици се търсят в чужбина, където вече имат реализация значителен брой наши възпитаници.

По 2-семестриалната програма могат да се обучават лица, които имат образователно-квалификационната степен “бакалавър” или “магистър” по Физика и /или Математика. В 4-семестриалната програма могат да се обучават лица, които имат образователно-квалификационната степен “бакалавър” или “магистър” в областта на природните науки. На студентите, които не са слушали избираемите курсове по геофизика от бакалавърската степен „Астрофизика, Метеорология и Геофизика”, тези курсове се препоръчват приоритетно като избираеми в магистърската степен.

Като резултат от успешното дипломиране на студентите се очаква те да са способни:

  • да работят компетентно с техниката, използвана в научни лаборатории и астрономически обсерватории;
  • да познават и да умеят да използват стандартни програмни пакети за получаване и обраработка на геофизична информация;
  • да са добре ориентирани в съвременното състояние на научните изследвания и открития в областта на геофизиката,
  • да са придобили умения за ползване на разнообразни източници на информация (бази-данни, каталози, търсачки),
  • да могат да участват в научно-изследователски и/или приложни проекти и да допринасят за разбработването на научни публикации по научни проблеми.

Програмата дава възможност на завършилите магистри да работят като научни работници в научно-изследователски институти и геофизични обсерватории. Всички завършили имат необходимата основа да се насочат и към преподавателска дейност във вузове. Специалисти геофизици се търсят в чужбина, където вече имат реализация значителен брой възпитаници на катедра Метеорология и Геофизика при Физическия фаултет на СУ.


Анотации на учебните дисциплини, които се четат от преподавателии в Катедра "Метеорология и геофизика"


Учебна дисциплина Вид Анотация
Дистанционно сондиране в геофизиката задължителна pdf
Сеизмотектоника задължителна pdf
Комплексиране на геофизичните методи задължителна pdf
Топлинно поле на Земята изборна pdf
Магнитопроучване изборна pdf
Сондажна геофизика изборна pdf
Статистически методи в метеорологията и геофизиката I част изборна pdf
Архео- и Палеомагнетизъм изборна pdf
Числени методи в метеорологията и геофизиката избираема pdf
Статистически методи в метеорологията и геофизиката II част избираема pdf
Избираеми курсове от ОКС Бакалавър по АМГ
Обща геофизика І избираема pdf
Сеизмология избираема pdf
Гравиметрия избираема pdf
Петрофизика избираема pdf
Обща геофизика IІ част избираема pdf
Сеизмопроучване избираема pdf
Геомагнетизъм избираема pdf
Геоелектричество избираема pdf
Физическа океанография избираема pdf
Физика на околоземното пространство избираема pdf