Подробна информация за приема, обучението и защитата на докторска степен в Софийски университет "Св. Климент Охридски" може да намерите ТУК.

Катедра "Метеорология и геофизика" е акредитирана да обучава докторанти по програми "Метеорология" и "Физика на океана, атмосферата и околоземното пространство". Доскоро докторанти се обучаваха и в докторантура по "Геофизика".

Докторантска програма по "Метеорология"

Професионално направление 4.1. „Физически науки",
Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика.

Докторската програма „Метеорология“ дава възможност на студенти с интереси към физиката на атмосферата и процесите в климатичната система да задълбочат знанията си и да продължат да изследват какво се случва във въздушната обвивка на Земята и какви взаимодействия има с подложната повърхност в различни времеви и пространствени мащаби. Обучението е подходящо за подготовка на специалисти, работещи в областта на синоптичната, динамичната и експерименталната метеорология, глобален и регионален климат. В своята същност тя включва изследване на основните физични процеси в атмосферата и хидросферата, използването на тези знания при синоптичните и авиационни прогнози, при анализа и прогнозата на параметрите на околната среда и промяната на климата, при прогнозирането и анализа на рискови природни явления и др. Необходимо е кандидатите да имат образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалности от професионално направление 4.1 „Физически науки”.

Докторантите, завършили специалност „Метеорология“ се подготвят да извършват научна, преподавателска и конкретна приложна дейност в областта на физика на атмосферата и океана, промяната на климата и опазване на околната среда, консултантска и мениджърска дейности. След придобиване на ОНС “Доктор”, специалистите по „Метеорология” могат да работят в изследователските и оперативните отдели на редица институти в България и чужбина, както и в специализирана държавна администрация и обществени медии. Всички завършили имат необходимата основа да се насочат и към преподавателска дейност в университети. Много наши възпитаници вече имат добра реализация и в чужбина.

В последните няколко години изследванията на докторантите в Катедра „Метеорология и геофизика“ включват: диагноза и прогноза на мъгли, изследване на компоненти от хидрологичния цикъл, авиометеорологични и климатични прогнози, анализ на промените на регионалния климат на Балканския полуостров и Черноморския район, изследване на фьоновите явления в Софийското поле, моделиране на градски климат и разпространяване на замърсяване, аерозоли и облакообразуване.

Конспект за кандидат-докторантски изпит за прием в докторантурата по "Mетеорология".

Списък на завършили и настоящи докторанти по тази специалност - pdf


Докторантска програма по "Физика на океана, атмосферата и околоземното пространство"

Професионално направление 4.1. „Физически науки",
Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика.

Докторската програма „Физика на океана, атмосферата и околоземното пространство“ дава възможност на студенти с интереси към физиката на океана и атмосферата и процесите в климатичната система да задълбочат знанията си и да продължат да изследват какво се случва във водната и въздушната обвивка на Земята, включително и високата амосфера и околоземното пространство, в различни времеви и пространствени мащаби. Обучението е подходящо за подготовка на специалисти, работещи в областта на физиката на океана, атмосферата и околоземното пространство. В Катедра „Метеорология и геофизика“ има дългогодишен опит в численото моделиране на циркулацията на Черно море и взаимодействието атмосфера-океан. Необходимо е кандидатите да имат образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалности от професионално направление 4.1 „Физически науки”.

Докторантите, завършили специалност "Физика на океана, атмосферата и околоземното пространство" се подготвят да извършват научна, преподавателска и конкретна приложна дейност в областта на океанографията, идентифициране на промяната на климата и опазване на морската екосистема, консултантска и мениджърска дейности. След придобиване на ОНС “Доктор”, специалистите по „Физика на океана, атмосферата и околоземното пространство“ могат да работят в изследователските и оперативните отдели на редица институти в България и чужбина, както и в специализирана държавна администрация и обществени медии. Всички завършили имат необходимата основа да се насочат и към преподавателска дейност в университети. Много наши възпитаници вече имат добра реализация и в чужбина.

В последните няколко години изследванията на докторантите по тази специалност в Катедра „Метеорология и геофизика“ включват: разработване на числени модели на циркулацията на Черно море и обмена със Средиземно море, анализ на водните маси и климатичните промени в тях, изследване на компоненти от хидрологичния цикъл, използване на спътникови данни за откриване на аномалии в Черно море, изследване на цунамигенните области в Средиземно и Черно море.

Конспект за кандидат-докторантски изпит за прием в докторантурата по "Физика на океана, атмосферата и околоземното пространство".

Списък на завършили и настоящи докторанти по тази специалност - pdf


Докторантска програма по "Геофизика" - в момента неактивна


Списък на завършили докторанти по тази специалност - pdf