Обучителен семинар "Физика и химия на Земята, атмосферата и океана"

31.5 - 2.6.2019

Организатор: Катедра Метеорология и Геофизика

Финансиране по проект BG05M2ОР001-2.009-0013:
Докторантски център на Софийски Университет
„Св. Климент Охридски” (ДОКЦЕНТ)

Между 31 май и 2 юни 2019 година се проведе изнесен обучителен семинар на тема "Физика и химия на Земята, атмосферата и океана" в гр. Вършец. Тук можете да намерите програмата на семинара.