Четвърти научен семинар "Физика и химия на Земята, атмосферата и океана"

9 - 11 октомври 2022

Организатор: Катедра Метеорология и Геофизика

Финансиране по проект 80-10-40/10.05.2022
Национална научна програма „Oпазване на околната среда и намаляване на риска от неблагоприятни явления и природни бедствия“ № ДО-230/06-12-2018