Учебни планове

Програма Вид обучение Брой семестри Файл
ОКС "Бакалавър" по "Астрофизика, метеорология и геофизика", за студенти от випуск 2021/2022. редовно 8 семестъра pdf
ОКС "Бакалавър" по "Астрофизика, метеорология и геофизика", за студенти от випуск 2021/2022. задочно 10 семестъра pdf
ОКС "Бакалавър" по "Астрофизика, метеорология и геофизика", за студенти приети до випуск 2020/2021 включително. редовно 8 семестъра pdf
ОКС "Бакалавър" по "Астрофизика, метеорология и геофизика", за студенти приети до випуск 2020/2021 включително. задочно 10 семестъра pdf

Анотация на ОКС "Бакалавър" по "Астрофизика, метеорология и геофизика"

Бакалаврите от специалност „Астрофизика, метеорология и геофизика” получават общо теоретична подготовка, включваща: основите на линейната алгебра, аналитичната геометрия, математически анализ, съвременните методи на изчислителната техника и програмиране, математическите методи на физиката, обща и теоретична физика, механика, електродинамика и оптика, квантова механика, термодинамика и статистическа физика, физика на твърдото тяло, основите на радиоелектрониката, атомната и ядрена физика. Те трябва да познават и прилагат на практика експерименталните и измерителни методи на физиката, да владеят поне един чужд език до степен да ползват специализирана литература.

По време на процеса на обучение студентите придобиват и специализирана подготовка - знания и умения в областа на астрономията, метеорологията и геофизиката. През последните две години от обучението си, студентите трябва да запишат над 10 изборни дисциплини, които да им дадат широк набор от знания и умения в областта на астрофизиката, геофизиката и физиката на атмосферата.

Придобилите ОКС „бакалавър” от специалност „Астрофизика, метеорология и геофизика” в зависимост от избания модул трябва да притежават следните по-специални умения:

  • да извършват теоретични и експериментални изследвания в областта на фундаменталната и приложна астрономия, метеорология и геофизика, а така също в онези области на други науки, за които методиката и средствата на тези области от физичните науки са необходими;
  • да разработват методи и средства за изследване, измерване и контрол в научни и производствени лаборатории;
  • да извършват наблюдения на обекти в Космоса, атмосферата, хидросферата и земната кора;
  • да използват съвременната електронно изчислителна техника за обработка на резултатите от измерванията;
  • да извършват проучвания, експертизи, прогнози и да разработват насоки за перспективното развитие на клонове от науката, производството и околната среда, в чиито основи лежат физичните явления от съответните дялове на физиката;
  • да се занимават с преподавателска дейност в различните раздели на физиката, астрономията, метеорологията, геофизиката и математиката.


В зависимост от своята по-тясна специализация придобилите ОКС „бакалавър” от специалност „Астрофизика, метеорология и геофизика” трябва да притежават и по-конкретни умения, посочени в картата за съответната специализираща подготовка.


Анотации на курсовете, които се четат от преподаватели в Катедра "Mетеорология и геофизика"


Учебна дисциплина Анотация
Уводен курс "Геофизика" pdf
Уводен курс "Метеорология" pdf
Практика Геофизика pdf
Практика Метеорология pdf
Основи на астрофизиката, метеорологията и геофизиката pdf
История на науките за Космоса и Земята pdf
Физични изследвания на Слънчевата система pdf
Методи в астрофизиката, метеорологията и геофизиката pdf
Модул "Метеорология"
Обща Метеорология - I част pdf
Обща Метеорология - II част pdf
Динамична метеорология 1 pdf
Динамична метеорология 2 pdf
Атмосферна оптика, електричество и акустика pdf
Експериментална метеорология 1 pdf
Синоптичен анализ pdf
Практикум по Синоптичен анализ pdf
Физика на климата 1 pdf
Физическа океанография pdf
Слънчеви и ветрови възобновяеми енергийни ресурси pdf
Модул "Геофизика"
Обща Геофизика - I част pdf
Обща Геофизика - II част pdf
Геология pdf
Сеизмология - I част pdf
Практикум по Сеизмология pdf
Гравиметрия pdf
Петрофизика pdf
Сеизмология - II част pdf
Геомагнетизъм pdf
Физика на околоземното пространство pdf
Геоелектричество pdf
Факултативни дисциплини
Софтуерни приложения в Астрофизиката, Метеорологията и Геофизиката в Линукс среда pdf
Запознаване и работа с LaTeX pdf