ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ В МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА "ГЕОФИЗИКА" ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

Срок за кандидатстване: 17.08.2020 г. - 15.09.2020 г.

Място: Само по електронен път чрез онлайн-платформата на Физически факултет.

За допълнителна информация: доц. д-р Ренета Райкова - ръководител на магистърска програма "ГЕОФИЗИКА", e-mail: rraykova@phys.uni-sofia.bg


Учебни планове

Програма/Код* Вид обучение Брой семестри Файл
ОКС "Магистър" по Геофизика I/Код:41231 задочно/държавна субсидия 2 семестъра pdf
ОКС "Магистър" по Геофизика/Код:41232 задочно/платено обучение 2 семестъра pdf
ОКС "Магистър" по Геофизика I/Код:41233 редовно/държавна субсидия 2 семестъра pdf
ОКС "Магистър" по Геофизика I/Код:41234 редовно/платено обучение 2 семестъра pdf
ОКС "Магистър" по Геофизика II/Код:41241 задочно/платено обучение 4 семестъра pdf
ОКС "Магистър" по Геофизика II/Код:41242 редовно/платено обучение 4 семестъра pdf

*Кодът на програмата е необходим при кандидатстване чрез онлайн-платформа. Електронната система на факултета ще бъде активна от 08:00 часа на 17 август до 18:00 часа на 15 септември 2020 г.


Анотация на ОКС "Магистър" по Геофизика

Магистърска програма по Геофизика има специализиращ характер. Тя дава задълбочени знания и практически умения, които обхващат основните направления на съвременната геофизика. Програмата дава възможност на завършилите магистри да работят като научни работници в научно-изследователски институти и фирми, изпълняващи научни задачи - например в областта на сеизмологията, екологията, отбраната и др. Значителна част от подготовката е насочена към проблемите, свързани с търсенето, проучването и добива на полезни изкопаеми, както и в инжинерни и други работи, изпълнявани от различни фирми и институти. Всички завършили имат необходимата основа да се насочат и към преподавателска дейност във вузове. Специалисти геофизици се търсят в чужбина, където вече имат реализация значителен брой наши възпитаници.

По 2-семестриалната програма могат да се обучават лица, които имат образователно-квалификационната степен “бакалавър” или “магистър” по Физика и /или Математика. В 4-семестриалната програма могат да се обучават лица, които имат образователно-квалификационната степен “бакалавър” или “магистър” в областта на природните науки. На студентите, които не са слушали избираемите курсове по геофизика от бакалавърската степен „Астрофизика, Метеорология и Геофизика”, тези курсове се препоръчват приоритетно като избираеми в магистърската степен.

Като резултат от успешното дипломиране на студентите се очаква те да са способни:

  • да работят компетентно с техниката, използвана в научни лаборатории и астрономически обсерватории;
  • да познават и да умеят да използват стандартни програмни пакети за получаване и обраработка на геофизична информация;
  • да са добре ориентирани в съвременното състояние на научните изследвания и открития в областта на геофизиката,
  • да са придобили умения за ползване на разнообразни източници на информация (бази-данни, каталози, търсачки),
  • да могат да участват в научно-изследователски и/или приложни проекти и да допринасят за разбработването на научни публикации по научни проблеми.

Програмата дава възможност на завършилите магистри да работят като научни работници в научно-изследователски институти и геофизични обсерватории. Всички завършили имат необходимата основа да се насочат и към преподавателска дейност във вузове. Специалисти геофизици се търсят в чужбина, където вече имат реализация значителен брой възпитаници на катедра Метеорология и Геофизика при Физическия фаултет на СУ.


Анотации на учебните дисциплини, които се четат от преподавателии в Катедра "Метеорология и геофизика"


Учебна дисциплина Вид Анотация
Дистанционно сондиране в геофизиката задължителна pdf
Инверсионни методи в геофизиката задължителна pdf
Геодинамика и тектоника задължителна pdf
Топлинно поле на Земята избираема pdf
Магнитопроучване избираема pdf
Сондажна геофизика избираема pdf
Статистически методи в метеорологията и геофизиката - I част избираема pdf
Архео- и Палеомагнетизъм избираема pdf
Числени методи в метеорологията и геофизиката избираема pdf
Статистически методи в метеорологията и геофизиката - II част (времеви редове) избираема pdf
Сеизмичен хазарт и риск избираема pdf
Сеизмопроучване избираема pdf
Избираеми курсове от ОКС Бакалавър по АМГ
Обща геофизика - І част избираема pdf
Сеизмология - I част избираема pdf
Гравиметрия избираема pdf
Петрофизика избираема pdf
Обща геофизика - IІ част избираема pdf
Геомагнетизъм избираема pdf
Геоелектричество избираема pdf
Физическа океанография избираема pdf
Физика на околоземното пространство избираема pdf
Сеизмология - II част избираема pdf