ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ В МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА "ФИЗИКА НА ЗЕМЯТА, АТМОСФЕРАТА И ОКЕАНА" ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

Срок за кандидатстване: 17.08.2020 г. - 15.09.2020 г.

Място: Само по електронен път чрез онлайн-платформата на Физически факултет.

За допълнителна информация: доц. д-р Гергана Герова - ръководител на магистърска програма "ФЗАО", e-mail: guerova@phys.uni-sofia.bg

Учебни планове

Програма/Код* Вид обучение Брой семестри Файл
ОКС "Магистър" по ФЗАО/Код:41271 редовно 4 семестъра pdf
ОКС "Магистър" по ФЗАО/Код:41272 задочно 4 семестъра pdf

*Кодът на програмата е необходим при кандидатстване чрез онлайн-платформа. Електронната система на факултета ще бъде активна от 08:00 часа на 17 август до 18:00 часа на 15 септември 2020 г.


Анотация на ОКС "Магистър" по Физика на Земята, атмосферата и океана

Магистърската програма „Физика на земята, атмосферата и океана“ предвижда овладяването на познания по метеорология, геофизика и океанография, както и за природните бедствия, предизвикани от геофизични и метеорологични явления чрез изучаване на основни курсове по физика, математика, метеорология, геофизика и океанография. Магистърската програма е подходяща и за неспециалисти, които искат да получат познания за земята, атмосферата и океана.

Природните бедствия от меторологичен и геофизичен характер съпътстват нашето ежедневие и причиняват значителни социални и икономически загуби. Прогнозата и превенцията им изискват квалифицирани кадри с интердисциплинарна подготовка, както и умения за ефективно представяне на информацията пред различни аудитории, каквато студентите ще получат в настоящата магистърска програма.

Магистърската програма е платена, с продължителност 4 семестъра. Не се полага приемен изпит. Приемат се кандидати, завършили бакалавърска или магистърска степен (от всички специалности) със среден успех не по-нисък от „добър“, като класирането им става по документи. Обучението е редовно с начало през зимния семестър. През първите два семестъра на магистратурата са заложени задължителни курсове, съдържащи необходимите базисни знания по математика, физика, метеорология, геофизка и приложението им в изучаването на природните бедствия. През втория семестър са предвидени курс "Комуникация на науката" и практики по меторология и геофизика. През втората година на обучението в набор от изборни курсове се разглеждат физика на климата, методите за прогноза и представяне на времето, екологични проблеми и пренос на замъсители, океанография, изследване на земетресенията, магнитното поле на Земята и геотермалните ресурси др. Специално внимание е обърнато и на методите за въздействие върху околната среда – геоинженерство.

Магистърската програма завършва със защита на дипломна работа по актуален проблем в областта на меторологията, геофизиката, океанографията или природните бедствия. Част от оценката се формира според умението за представяне на темата пред разнородна аудитория.

Като резултат от успешното дипломиране на студентите се очаква те да са овладели както общи знания в областта на физиката, математиката, метеорологията, геофизиката и океанографията, така и умения за тяхното ефективно разпространение и представяне пред различни аудитории. Освен знания по физика на земята, атмосферата и океана, завършилите студенти се очаква да имат познания за природните бедствия, свързани с геофизични и метеорологични процеси, да могат да анализират техните последици и да разбират способите за тяхната превенция.

Програмата ще даде възможности за реализиция в голям брой професии:

 • технически изпълнители/сътрудници;
 • презентатори на прогноза на времето;
 • популяризатори на науката и лектори пред неспециализирана публика;
 • специалисти в центрове за популяризация на науката, в музеи, планетариуми и др.

 • Анотации на учебните дисциплини


  Учебна дисциплина Вид Анотация
  Първа година
  Обща физика задължителна pdf
  Експериментална физика задължителна pdf
  Увод в математиката за науките за космоса и Земята задължителна pdf
  Уводен курс "Геофизика" задължителна pdf
  Природни бедствия I част задължителна pdf
  Атмосферни оптика, електричество и акустика задължителна pdf
  Уводен курс "Метеорология" задължителна pdf
  Природни бедствия II част задължителна pdf
  Практика Геофизика задължителна pdf
  Практика Метеорология задължителна pdf
  История на климата на Земята задължителна pdf
  Комуникация на науката задължителна pdf
  Втора година
  Прогноза и представяне на времето избираема pdf
  Дистанционни изследвания на Земята от космоса избираема pdf
  Топлинно поле на Земята избираема pdf
  Сеизмология избираема pdf
  Екологични проблеми и транспорт на замърсители в атмосферата избираема pdf
  Геоинженерство избираема pdf
  Геомагнетизъм и палеомагнетизъм избираема pdf
  Физическа хидрология избираема pdf
  Физическа океанография избираема pdf
  Физика на високата атмосфера избираема pdf
  Авиационна метеорология избираема pdf
  Физика на климата избираема pdf
  Сеизмичен хазарт и риск избираема pdf
  Метеорологично обслужване избираема