ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ В МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА "МЕТЕОРОЛОГИЯ" ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

Срок за кандидатстване: 17.08.2020 г. - 15.09.2020 г.

Място: Само по електронен път чрез онлайн-платформата на Физически факултет.

За допълнителна информация: доц. д-р Николай Рачев - ръководител на магистърска програма "МЕТЕОРОЛОГИЯ", e-mail: nick@phys.uni-sofia.bg

Учебни планове

Програма/Код* Вид обучение Брой семестри Файл
ОКС "Магистър" по Метеорология I/Код:41251 задочно/платено обучение 3 семестъра pdf
ОКС "Магистър" по Метеорология I/Код:41252 задочно/държавна субсидия 3 семестъра pdf
ОКС "Магистър" по Метеорология I/Код:41253 редовно/държавна субсидия 3 семестъра pdf
ОКС "Магистър" по Метеорология I/Код:41254 редовно/платено обучение 3 семестъра pdf
ОКС "Магистър" по Метеорология II/Код:41261 задочно/платено обучение 5 семестъра pdf
ОКС "Магистър" по Метеорология II/Код:41262 редовно/платено обучение 5 семестъра pdf

*Кодът на програмата е необходим при кандидатстване чрез онлайн-платформа. Електронната система на факултета ще бъде активна от 08:00 часа на 17 август до 18:00 часа на 15 септември 2020 г.


Анотация на ОКС "Магистър" по Метеорология

Програмата за магистратура по Метеорология в специалност „Астрофизика, метеорология и геофизика“ има специализиращ характер. Тя дава задълбочени знания и практически умения, които обхващат основните направления на съвременната метеорология и физиката на атмосферата и океана. Завършващите магистри придобиват теоретични и практически умения в областта на физиката на атмосферата и притежават способности сами да усъвършенствуват знанията и уменията си и постоянно да повишават своята квалификация.

По 3-семестриалната програма могат да се обучават лица, които имат образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ по специалности от професионално направление 4.1 „Физически науки”, или степен „бакалавър“ по специалности от професионално направление 1.3. „Педагогика на обучението по: „Физика и математика“, „Физика и информатика“, „Химия и физика”.

5-семестриалната програма е предвидена за лица, които нямат образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ по специалности от професионално направление 4.1 „Физически науки”, или степен „бакалавър“ по специалности от професионално направление 1.3. „Педагогика на обучението по : „Физика и математика“, „Физика и информатика“, „Химия и физика”. По нея могат да се обучават лица, които:
а) имат образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ в направленията природни науки (химия, биология, науки за Земята), математика и информатика или други подходящи специалности (например, от областта „Технически науки”);
б) имат образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ с учителска правоспособност по природни науки и/или математика и информатика.

За успешно усвояване на материала, включен в учебните програми на изучаваните дисциплини в магистърската програма по “Метеорология” е необходимо студентите да притежават добра физична, математична и компютърна подготовка. По време на процеса на обучение студентите придобиват знания и умения в следните области на физиката на атмосферата: физическа метеорология - състав на атмосферата, радиация, оптически и електрични явления; термодинамика и физика на облаците; метеорология на граничния слоя и микрометеорология; синоптична и мезомащабна метеорология; динамика на атмосферата; численна прогноза на времето; физика на климата, климатична променливост; експериментална метеорология – стандартни и дистанционни методи за наблюдение; обработка и анализ на метеорологична информация и др.

Успешно завършилите магистърската програма по «Метеорология» могат да:

  • извършват теоретични и експериментални изследвания в областта на метеорологията;
  • разработват методи и средства за изследване, измерване и контрол в научни и производствени лаборатории;
  • извършват наблюдения на процеси и явления в атмосферата;
  • използват съвременната електронно-изчислителна техника за обработка на резултатите от измерванията;
  • да извършват метеорологични проучвания, експертизи, прогнози;
  • представят метеорологична информация, идеи, проблеми и решения на потребителите на метеорологични продукти — както на специалисти, така и на неспециалисти;
  • вземат решения в сложни и трудно прогнозируеми метеорологични ситуации, поемайки персонална отговорност за взетите решения.


Анотации на учебните дисциплини, които се четат от преподавателии в Катедра "Метеорология и геофизика"


Учебна дисциплина Вид Анотация
Геофизична хидродинамика задължителна pdf
Граничен слой и процеси на взаимодействие (атмосфера-океан-суша) задължителна pdf
Физика на облаците задължителна pdf
Числени методи в метеорологията и геофизиката задължителна pdf
Спътникова информация в синоптичния анализ задължителна pdf
Физика на климата ІІ част задължителна pdf
Експериментална метеорология ІІ част задължителна pdf
Метеорологична практика задължителна pdf
Теория на хаоса с приложения избираема pdf
Фрактали и фрактални структури в природата избираема pdf
Екологични проблеми и транспорт на замърсители в атмосферата избираема pdf
Изкуствени въздействия избираема pdf
Статистически методи в метеорологията и геофизиката -І част избираема pdf
Авиационна метеорология избираема pdf
История на климата на Земята избираема pdf
Физика на високата атмосфера избираема pdf
Статистически методи в метеорологията и геофизиката ІІ част (времеви редове) избираема pdf
Атмосферна химия избираема pdf
Слънчеви и ветрови възобновяеми енергийни ресурси избираема pdf
Избираеми курсове от ОКС Бакалавър по АМГ
Обща метеорология І (Статика и термодинамика) избираема pdf
Синоптичен анализ избираема pdf
Динамичина метеорология І част избираема pdf
Динамичина метеорология ІI част избираема pdf
Експериментална метеорология І част избираема pdf
Обща метеорология ІІ (Динамика) избираема pdf
Специална метеорология избираема pdf
Физика на климата І част избираема pdf
Физическа океанография избираема pdf