ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ В МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА "МЕТЕОРОЛОГИЯ" ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

Срок за кандидатстване: (точната дата ще бъде публикувана скоро) август 2023 г. - 15.09.2023 г.

Място: Само по електронен път чрез онлайн-платформата на Физически факултет.

За допълнителна информация: доц. д-р Николай Рачев - ръководител на магистърска програма "МЕТЕОРОЛОГИЯ", e-mail: nick@phys.uni-sofia.bg

Учебни планове

Програма/Код* Вид обучение Брой семестри Файл
ОКС "Магистър" по Метеорология I/Код: задочно/платено обучение 3 семестъра pdf
ОКС "Магистър" по Метеорология I/Код: задочно/държавна субсидия 3 семестъра pdf
ОКС "Магистър" по Метеорология I/Код: редовно/държавна субсидия 3 семестъра pdf
ОКС "Магистър" по Метеорология I/Код: редовно/платено обучение 3 семестъра pdf
ОКС "Магистър" по Метеорология II/Код: задочно/платено обучение 5 семестъра pdf
ОКС "Магистър" по Метеорология II/Код: редовно/платено обучение 5 семестъра pdf

*Кодовете на програмите ще бъдат публикувани скоро. Кодът на програмата е необходим при кандидатстване чрез онлайн-платформа. Електронната система на факултета ще бъде активна от 08:00 часа на ?? (точната дата ще бъде публикувана скоро) август до 18:00 часа на 15 септември 2023 г.


Анотация на ОКС "Магистър" по Метеорология

Магистърската програма по „Метеорология“ в специалност „Астрофизика, метеорология и геофизика“ има специализиращ характер. Програмата цели да доразвие и задълбочи притежаваните знания и практически умения на студентите и да им осигури допълнителни нови фундаментални и практически познания в основните направления на съвременната метеорология и физиката на атмосферата и океана. Завършилите магистри са добре подготвени квалифицирани специалисти в областта на физиката на атмосферата и притежават способности сами да усъвършенстват знанията и уменията си и постоянно да повишават своята квалификация.

Разновидностите на Програмата са общо 6:
3 семестъра, редовно/задочно, държавна субсидия/платено;
5 семестъра, редовно/задочно, платено.

Магистърската програма по „Метеорология“ със срок на обучение 3 семестъра е предназначена за обучение на лица притежаващи образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ по специалности от областите на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, 5. Технически науки, или по специалности от професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по: природни науки, математика и информатика.

Магистърската програма по „Метеорология“ със срок на обучение 5 семестъра е предназначена за обучение на лица притежаващи образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ по специалности от областите на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, 5. Технически науки, по специалности от професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по: природни науки, математика и информатика или по други подходящи специалности, определени от Програмния съвет на магистърската програма (например: от професионални направления 6.1. Растениевъдство, 6.5. Горско стопанство; 7.1. Медицина; 9.2. Военно дело).

Приемът на студенти в магистърската програма по „Метеорология“ със срок на обучение 3 семестъра се извършва чрез конкурсен изпит. Притежаващите образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ по специалности от професионално направление 4.1 Физически науки или по специалности от професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по: Физика и математика, Физика и информатика или Химия и физика, могат да бъдат приети за обучение срещу заплащане без полагане на конкурсен изпит (прием по документи).

Приемът на студенти в магистърската програма по „Метеорология“ със срок на обучение 5 семестъра се извършва по документи (без полагане на конкурсен изпит). Приемат се студенти за обучение срещу заплащане.

Кандидатстващите за обучение срещу заплащане е необходимо да имат успех не по-малко от "добър" от диплома за завършена степен на висшето образование.

Лицата притежаващи или обучаващи се в образователно-квалификационна степен „магистър“, субсидирана от държавата, могат да кандидатстват само в платена форма на обучение.

Магистърската програма започва от зимния семестър.

За успешно усвояване на материала, включен в учебните програми на изучаваните дисциплини в магистърската програма по “Метеорология” е необходимо студентите да притежават добра физична, математична и компютърна подготовка. По време на процеса на обучение студентите придобиват знания и умения в следните области на физиката на атмосферата: физическа метеорология - състав на атмосферата, радиация, оптични и електрични явления; термодинамика и физика на облаците; метеорология на граничния слоя и микрометеорология; синоптична и мезомащабна метеорология; динамика на атмосферата; числена прогноза на времето; физика на климата, климатична променливост; експериментална метеорология – стандартни и дистанционни методи за наблюдение; обработка и анализ на метеорологична информация и др.

Първият и вторият семестри на 5-семестриалната програма са предвидени за дисциплини от базисното обучение по физика и математика, които са задължителни. Обучението в трети, четвърти и пети семестри е идентично с обучението в 3-семестриалната програма.

При задочната форма на обучение аудиторната заетост е намалена с до 50% спрямо тази на редовното обучение. Обучението завършва със защита на дипломна работа.

Успешно завършилите магистърската програма по "Метеорология" могат да:

  • извършват теоретични и експериментални изследвания в областта на метеорологията;
  • разработват методи и средства за изследване, измерване и контрол в научни и производствени лаборатории;
  • извършват наблюдения на процеси и явления в атмосферата;
  • използват съвременната електронно-изчислителна техника за обработка на резултатите от измерванията;
  • да анализират и интерпретират метеорологични данни;
  • да извършват метеорологични проучвания, експертизи, прогнози;
  • представят метеорологична информация, идеи, проблеми и решения на потребителите на метеорологични продукти — както на специалисти, така и на неспециалисти;
  • вземат решения в сложни и трудно прогнозируеми метеорологични ситуации, поемайки персонална отговорност за взетите решения.
  • продължат образованието си в образователната и научна степен “Доктор”.
След завършването си магистрите по АМГ с квалификация по Метеорология могат да осъществяват професионална дейност в институции в държавния, публичния, частния и неправителствения сектори.

Магистрите по Метеорология притежават необходимите специфични компетенции за заемане на длъжности по НКПД от група професии 2112 „Метеоролози“ (длъжности: 2112 6001 – Авиометеоролог; 2112 6002 - Експерт, авиометеорологично обслужване; 2112 6003 – Климатолог; 2112 6004 – Метеоролог; 2112 6005 - Прогнозист на време); от групи 2111 „Физици и астрономи“, 2114 „Геолози и геофизици“, 2133 „Специалисти по опазване на околната среда“ (например: 2111 6005 – Физик, 2114 6025 - Океанограф, геофизик, 2133 6002 - Анализатор, замърсяване на въздуха и др.). Други възможни реализации са по длъжности в групите професии на НКПД: 1345 „Ръководители в образованието“; 2310 „Преподаватели във висши училища“; 2320 „Учители по професионална подготовка в професионалното образование и обучение и преподаватели в ЦПО и в професионалните колежи“ и др.

Анотации на учебните дисциплини, които се четат от преподавателии в Катедра "Метеорология и геофизика"


Учебна дисциплина Вид Анотация
Геофизична хидродинамика задължителна pdf
Граничен слой и процеси на взаимодействие (атмосфера-океан-суша) задължителна pdf
Физика на облаците задължителна pdf
Числени методи в метеорологията и геофизиката задължителна pdf
Спътникова информация в синоптичния анализ задължителна pdf
Физика на климата ІІ част задължителна pdf
Експериментална метеорология ІІ част задължителна pdf
Метеорологична практика задължителна pdf
Теория на хаоса с приложения избираема pdf
Фрактали и фрактални структури в природата избираема pdf
Екологични проблеми и транспорт на замърсители в атмосферата избираема pdf
Изкуствени въздействия избираема pdf
Статистически методи в метеорологията и геофизиката -І част избираема pdf
Авиационна метеорология избираема pdf
История на климата на Земята избираема pdf
Физика на високата атмосфера избираема pdf
Статистически методи в метеорологията и геофизиката ІІ част (времеви редове) избираема pdf
Атмосферна химия избираема pdf
Слънчеви и ветрови възобновяеми енергийни ресурси избираема pdf
Избираеми курсове от ОКС Бакалавър по АМГ
Обща метеорология І (Статика и термодинамика) избираема pdf
Синоптичен анализ избираема pdf
Динамичина метеорология І част избираема pdf
Динамичина метеорология ІI част избираема pdf
Експериментална метеорология І част избираема pdf
Обща метеорология ІІ (Динамика) избираема pdf
Специална метеорология избираема pdf
Физика на климата І част избираема pdf
Физическа океанография избираема pdf