гл. ас. д-р Милен Цеков


Научни интереси:

 • Сеизмология

 • Статистически методи в метеорологията и геофизиката

 • Физика на климата

 • Анализ на времеви редове

 • Лекционни курсове:

  бакалаври:

 • Основи понятия в механиката

 • История на науките за Космоса и за Земята

 • Обща геофизика – І част

 • Практика Геофизика

 • Геомагнетизъм

 • Геоелектричество

 • магистри:

 • Статистически методи в метеорологията и геофизиката – І и II част

 • Сеизмичен хазарт и риск

 • Увод в математиката за науките за Космоса и Земята

 • Контакт: ФзФ, кабинет В67, тел. +359 2/8161424, e-mail: tsekov@phys.uni-sofia.bg