доц. д-р Ренета Райкова


Научни интереси:

 • Сеизмология

 • Строеж на Земята

 • Генерация и разпространение на сеизмични вълни

 • Цунами

 • Инверсионни проблеми в геофизиката

 • Цифрова сеизмология

 • сеизмични станции и мрежи

 • Дистанционно изследване на геофизични процеси

 • Лекционни курсове:

  бакалаври:

 • Основи на АМГ (З, 2 семестър)

 • Физични изследвания на Слънчевата система (З, 3 семестър)

 • Обща геофизика II (И, 6 семестър)

 • Сеизмология I (И, 7 семестър)

 • Петрофизика (И, 7 семестър)

 • Сеизмология II (И, 8 семестър)

 • магистри:

 • Инверсионни методи в геофизиката (З, 1 семестър)

 • Магнитопроучване (И, 1 семестър)

 • Сондажна геофизика (И, 1 семестър)

 • Геодинамика и тектоника (З, 2 семестър)

 • Сеизмопроучване (И, 2 семестър)

 • Теми за работа:

 • Съвременна сеизмометрия;

 • Метод на Монте Карло в геофизиката (сеизмологията);

 • Използване на сеизмичен шум за изследване структурата на Земята;

 • Сеизмичност на Антарктида;

 • Геофизични приложения за мобилни телефони; Метеоцунами;

 • Контакт: ФзФ, кабинет В66, тел. +359 2/8161389, e-mail: rraykova@phys.uni-sofia.bg