доц. д-р Ренета Димитрова


Научни интереси:

 • Числено моделиране на физическите процеси в атмосферата в локални и регионални мащаби

 • Градски микроклимат

 • Човешко здраве, емисии и качество на въздуха

 • Мезо-мащабни процеси в атмосферата и тяхното влияние върху циркулацията в синоптични мащаби

 • Динамика на флуидите

 • Лекционни курсове:

  бакалаври:

 • Основи на астрофизиката, метеорологията и геофизиката (2 семестър)

 • Обща метеорология II (6 семестър)

 • Динамична метеорология ІІ (7 семестър)

 • магистри:

 • Граничен слой и процеси на взаимодействие (1 семестър)

 • Екологични проблеми и транспорт на замърсители (1 семестър)

 • Контакт: ФзФ, кабинет В54, тел. +359 2/8161324, e-mail: r.dimitrova@phys.uni-sofia.bg

  Научна автобиография на доц. д-р Р. Димитрова можете да намерите тук.