гл. ас. д-р Венцислав Данчовски


Научни интереси:

 • Метеорологични измервания

 • Дистанционни методи

 • Градски микроклимат

 • Статистическа обработка на данни

 • Замърсяване и проблеми на околната среда

 • Лекционни курсове:

  бакалаври:

 • Увод в университетската математика

 • Обща метеорология I

 • Слънчеви и ветрови възобновяеми енергийни ресурси

 • Експериментална метеорология І

 • магистри:

 • Анализ на функции на една променлива

 • Линейна алгебра и аналитична геометрия

 • Механика

 • Експериментална метеорология II

 • Метеорологична практика

 • Контакт: ФзФ, кабинет В55, тел. +359 2/8161413, e-mail: danchovski@phys.uni-sofia.bg